Bước 4: Theo dõi thực hiện, Giám sát và Đánh giá kết quả

Ban thư ký sẽ tiến hành rà soát, giám sát hàng năm, dựa trên báo cáo tiến độ thực hiện dự án của các cơ quan thực hiện GEF. Nội dung chính để giám sát bao gồm: tiến độ thực hiện, các chỉ số hoạt động mục tiêu chiến lược của lĩnh vực trọng tâm, dự án đang có rủi ro, các hành động cần thực hiện để đạt được tính bền vững và nhân rộng, sự tham gia của các bên liên quan, và tình hình đồng tài trợ.
Các cơ quan thực hiện GEF phải nộp báo cáo đánh giá cuối cùng cho Văn phòng đánh giá GEF. Ban Thư ký, cùng với các quốc gia và các cơ quan thực hiện GEF quản lý chu trình dự án theo quy định của văn bản “GEF/C.30/3, Rules, Procedures and Objective Criteria for Project Selec- tion, Pipeline Management, Approval of Subprojects, and Cancellation Policy (November 2006).”