Bước 3: Đồng thuận của CEO

Sau khi PIF được Hội đồng thông qua, các cơ quan thực hiện GEF và các quốc gia có tối đa 18 tháng để chuẩn bị văn kiện CEO. Các cơ quan thực hiện GEF phải gửi mẫu thư thông qua và văn kiện dự án cuối cùng đến tất cả các cơ quan thực hiện GEF, các Ban thư ký các Công ước liên quan và STAP.
Điều kiện để được phê duyệt của CEO: Văn kiện dự án được chuẩn bị tốt với các tiêu chí sau: (i) tuân thủ quy định về mặt thời gian; (ii) đáp ứng các tiêu chí rà soát của dự án GEF ở giai đoạn phê duyệt của CEO; (iii) nộp các thư đồng tài trợ; (iv) có bộ công cụ giám sát hoàn chỉnh.
Trong văn bản yêu cầu CEO phê duyệt, cơ quan thực hiện GEF phải giải trình các ý kiến góp ý của Hội đồng và của STAP. Ban thư ký yêu cầu chỉnh sửa các đề xuất không phù hợp với điều kiện để phê duyệt so với giai đoạn PIF. Các cơ quan thực hiện GEF cùng với các quốc gia chỉnh sửa và nộp lại đề xuất cho Ban thư ký. Trong trường hợp văn kiện dự án không đáp ứng được một trong các điều kiện thông qua, CEO có thể quyết định, trên cơ sở tham khảo ý kiến của quốc gia và cơ quan thực hiện GEF, ngừng chuẩn bị dự án và hủy dự án. Dự án đáp ứng điều kiện sẽ được CEO thông qua và đưa lên trang Web của GEF.

Các dự án cỡ vừa: Chu trình dự án ngắn hơn. Đề xuất dự án phải được đệ trình tới Ban Thư ký GEF để CEO phê duyệt. Khi đề xuất dự án được phê duyệt, Cơ quan có thể bắt đầu việc chuẩn bị dự án cỡ vừa cho đến khi văn kiện dự án cỡ vừa cuối cùng sẵn sàng để CEO phê duyệt. Trong trường hợp cần thiết, Tài trợ chuẩn bị dự án (PPG) có thể được CEO phê duyệt ngay khi phê duyệt ý tưởng dự án. Sau khi CEO xem xét văn kiện cuối cùng của dự án cỡ vừa, văn kiện này sẽ được đăng trên trang web của GEF trong hai tuần và thông báo sẽ được gửi tới Hội đồng để góp ý kiến. Vào thời hạn cuối của chu trình hai tuần, nếu không có sự phản đối nào thì CEO sẽ gửi thư phê duyệt tới Cơ quan GEF tương ứng, trong đó xác nhận việc phê duyệt dự án và xác nhận khoản viện trợ. Nếu các thành viên Hội đồng đưa ra góp ý thì Cơ quan GEF cần giải trình và thông báo với Ban thư ký về phản hồi của mình. Các cơ quan của GEF cần chỉ ra liệu các phản hồi này có ảnh hưởng đến văn kiện dự án cuối cùng hay không. Nếu cần thiết, văn kiện dự án đã được chỉnh sửa có thể được đệ trình lại và CEO có thể phê duyệt dự án dựa vào văn kiện dự án đã được đệ trình lần cuối cùng.

Các hoạt động trợ giúp thuộc các thủ tục giải quyết ngắn gọn. Các hoạt động trợ giúp không cần thiết phải đệ trình PIF. Văn kiện dự án của các hoạt động trợ giúp được CEO phê duyệt trực tiếp. Ban Thư ký yêu cầu các cơ quan xem xét lại các đề xuất không phù hợp với các điều kiện cụ thể để phê duyệt và đệ trình lại để xem xét trong vòng 10 ngày. CEO có thể quyết định, cùng với việc tham vấn quốc gia và cơ quan liên quan về việc dừng quá trình chuẩn bị dự án và huỷ bỏ dự án khỏi danh sách các dự án của GEF.
Các quốc gia có thể tự quyết định yêu cầu các hoạt động trợ giúp nhiều hơn mức tối đa. Trong trường hợp này, quy trình và phê duyệt tương tự như đối với các dự án cỡ lớn.