Bước 2: Hội đồng chấp thuận Chương trình làm việc

Hội đồng rà soát chương trình làm việc trong hai cuộc họp một năm và trong các chương trình làm việc giữa kỳ thông qua email. Chương trình làm việc sẽ được rà soát theo các nội dung:

  • Đóng góp cho mục tiêu và chương trình chiến lược của GEF
  • Cân bằng lĩnh vực trọng tâm và vùng địa lý
  • Các ý tưởng có tính sáng tạo và khả năng nhân rộng
  • Các giả định và rủi ro chính
  • Tác động đến nguồn lực