Quy trình dự án

Chu trình dự án GEF xác định các giai đoạn mà một dự án phải trải qua bắt đầu từ lúc được thông qua bởi GEF cho đến giai đoạn hoàn thành. Mỗi loại hình dự án tuân theo chu kỳ dự án riêng.

Các dự án cỡ lớn (FSP)

Chu trình dự án FSP bao gồm hai bước chính sau đây:

  1. Hội đồng phê duyệt chương trình hoạt động: một chương trình hoạt động bao gồm danh sách các ý tưởng dự án dưới dạng PIF (Mẫu xác định dự án) và ý tưởng chương trình dưới dạng PFD (Ý tưởng hình thành chương trình)

2. CEO phê duyệt văn kiện dự án cuối cùng: CEO phê duyệt dự án sau khi dự án được chuẩn bị tốt và dự án bắt đầu thực hiện sau khi Cơ quan thực hiện phê duyệt theo quy định quản lý nội bộ.

Sau khi CEO phê duyệt dự án, các cơ quan thực hiện thực hiện hai bước sau:

  1. Phê duyệt nội bộ theo quy trình của cơ quan thực hiện; và

2. Thực hiện và hoàn thành dự án.

Quy trình hình thành dự án là 18 tháng từ đầu chu kỳ GEF-5 và mục tiêu 18 tháng này được duy trì trong GEF-6. 18 tháng là khoảng thời gian từ khi một dự án bắt đầu hình thành ý tưởng cho tới khi dự án đã được chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng để thực hiện. Mục tiêu 18 tháng này sẽ là mốc thời gian để đánh giá một FSP về mặt hiệu quả của chu trình dự án.

Chu trình dự án bắt đầu với việc phê duyệt chương trình hoạt động, phê duyệt của CEO, phê duyệt của cơ quan thực hiện, thực hiện và kết thúc, và đánh giá để rút bài học kinh nghiệm, là đầu vào cho các ý tưởng dự án trong tương lai. Nút thắt cuối cùng này hoàn thành đủ chu trình dự án.

 

Dự án cỡ vừa (MSP)

Trong GEF-6, MSP sẽ tuân theo quy trình phê duyệt CEO một bước, cụ thể cơ quan thực hiện và các quốc gia có thể chuẩn bị dự án từ ý tưởng cho đến khi văn kiện dự án hoàn chỉnh và nộp cho Giám đốc điều hành phê duyệt trước khi Cơ quan thực hiện phê duyệt nội bộ và bắt đầu quá trình thực hiện dự án. Theo quá trình một bước này, do không cần sự phê duyệt PIF nên sẽ không có mốc thời gian về quá trình chuẩn bị.

Trong một số trường hợp đặc biệt, MSP cũng có thể đi theo quy trình hai bước, hay nói cách khác nộp PIF cho Giám đốc điều hành phê duyệt, và trong vòng 12 tháng chuẩn bị, nộp văn kiện dự án MSP hoàn chỉnh cuối cùng cho Giám đốc điều hành phê duyệt. Theo quá trình hai bước này, thời gian 12 tháng là mục tiêu về hiệu suất của chu trình dự án MSP để đánh giá hiệu quả hiệu suất chu trình dự án. Thời gian thực hiện PPG là 12 tháng kể từ ngày CEO phê duyệt PIF cho tới khi CEO phê duyệt văn kiện dự án cuối cùng đối với các MSP.

 

Các hoạt động hỗ trợ (EA)

EA tuân theo quá trình phê duyệt nhanh của CEO do Hội đồng ủy quyền. Đối với EA không cần nộp ý tưởng dự án và do đó chỉ cần đi qua quá trình một bước với văn kiện EA cuối cùng trình CEO phê duyệt.

 

Phương pháp tiếp cận theo chương trình (PA)

Trong GEF-6, một quá trình phê duyệt đơn giản sẽ được thực hiện với các bước quan trọng sau đây:

Tài liệu khung của chương trình (PFD) nộp cho Ban Thư ký để xem xét và phải được CEO thông qua trước khi đưa vào chương trình hoạt động trình Hội đồng phê duyệt.

Dự án thành phần thuộc chương trình sẽ được trình CEO phê duyệt sau khi văn kiện dự án hoàn thành và sẵn sàng triển khai.

Hạn chót cam kết của Chương trình: Chương trình được cho phép linh hoạt để thiết lập hiệu suất mục tiêu do có xét tới chất phức tạp của phương pháp tiếp cận theo chương trình. Sau khi được xác định và có sự thoả thuận của các bên liên quan trong chương trình, tất cả các dự án thành phần sẽ phải nộp văn kiện dự án cuối cùng cho CEO phê duyệt trước mốc thời gian quy định. Quá hạn chót này, nguồn kinh phí dành cho các dự án nàysẽ bị hủy.

Các bước và thủ tục trình bày ở trên là kết quả của một số quyết định của Hội đồng. Các chính sách và tài liệu của Hội đồng được trình bày ở dưới đây theo thứ tự thời gian.