Biểu mẫu và Hướng dẫn

Các biểu mẫu dự án cho Quỹ ủy thác GEF (GEFTF), Quỹ các nước kém phát triển (LDCF), và Quỹ Biến đổi khí hậu đặc biệt (SCCF)
GEF tài trợ cho nhiều loại dự án khác nhau, từ vài ngàn đô la đến vài triệu USD. Đó là những dự án cỡ lớn, dự án cỡ vừa, các hoạt động trợ giúp, và phương pháp tiếp cận theo chương trình. Các biểu mẫu mà có thể được sử dụng để yêu cầu tài trợ của GEF có thể được tìm thấy dưới đây

Biểu mẫu dự án cỡ lớn GEF-6

Biểu mẫu dự án cỡ vừa GEF-6

      Dự án cỡ vừa một bước

     Dự án cỡ vừa hai bước

Biểu mẫu hoạt động trợ giúp GEF-6

Biểu mẫu Khung chương trình GEF-6

Biểu mẫu thông báo cơ quan GEF-6 về việc dừng/huỷ/sửa dự án

Biểu mẫu Hoạt động xây dựng danh mục dự án Quốc gia (NPFE) GEF-6

Chương trình tài trợ nhỏ (SGP) GEF-6

Để biết thêm về SGP và cách tài trợ tiềm năng có thể xin tài trợ, hãy truy cập trang web SGP.