Suy thoái đất

Chiến lược GEF 6 – Mục tiêu và Chương trình

Mục tiêu 1: Duy trì cải thiện dòng chảy dịch vụ hệ sinh thái để duy trì sản xuất thực phẩm sinh kế

  • Chương trình 1: Tăng cường nông nghiệp – sinh thái
  • Chương trình 2: SLM phục vụ Nông nghiệp khí hậu thông minh (Climate-Smart Agriculture)

Mục tiêu 2: Duy trì dịch vụ hệ sinh thái bền vững từ rừng

  • Chương trình 3: Quản lý và phục hồi cảnh quan