Quản lý rừng bền vững

Chiến lược GEF 6 – Mục tiêu và Chương trình

Mục tiêu 1: Duy trì các tài nguyên rừng: giảm thiểu áp dụng đối với các rừng giá trị bảo tồn cao thông qua giải quyết các nguyên nhân gây phá rừng

  • Chương trình 1: Quy hoạch sử dụng đất kết hợp
  • Chương trình 2: Xác định và duy trì các khu rừng có giá trị bảo tồn cao
  • Chương trình 3: Xác định và giám sát rừng bị mất

Mục tiêu 2: Tăng cường quản rừng: duy trì dịch vụ hệ sinh thái rừng nâng cao khả năng thích ứng đối với biến đổi khí hậu thông qua SFM

  • Chương trình 4: Xây dựng và thực hiện mô hình dự án PES
  • Chương trình 5: Tăng cường năng lực về quản lý rừng bền vững cho các cộng đồng địa phương
  • Chương trình 6: Hỗ trợ cơ chế tài chính bền vững cho quản lý rừng bền vững

Mục tiêu 3: Phục hồi hệ sinh thái rừng: phục hồi việc mất dịch vụ hệ sinh thái trong các cảnh quan rừng suy thoái

  • Chương trình 7: Tăng cường năng lực kỹ thuật và thể chế để xác định các cảnh quan rừng bị suy thoái và giám sát phục hồi rừng
  • Chương trình 8: Lồng ghép quản lý rừng bền vững vào phục hồi cảnh quan

Mục tiêu 4: Tăng cường hợp tác khu vực toàn cầu: Tăng cường hợp tác khu vực toàn cầu để duy trì tài nguyên rừng, thúc đẩy quản rừng phục hồi hệ sinh thái rừng thông qua chia sẻ kinh nghiệm kiến thức

  • Chương trình 9: Sự tham gia của khu vực tư nhân
  • Chương trình 10: Công nghệ toàn cầu cho sự tiến bộ của quốc gia