Hoá chất và chất thải

Chiến lược GEF 6 – Mục tiêu và Chương trình

Mục tiêu 1: Xây dựng các điều kiện trợ giúp, công cụ môi trường quản hợp hoá chất chất thải nguy hại

  • Chương trình 1: Xây dựng và trình diễn các công cụ mới và quy định cùng với các cách tiếp cận kinh tế để quản lý hoá chất và chất thải nguy hại một cách hợp lý
  • Chương trình 2: Hỗ trợ các hoạt động trợ giúp và thúc đẩy lồng ghép và ngân sách quốc gia, quá trình lập kế hoạch, các chính sách quốc gia và lĩnh vực và giám sát

Mục tiêu 2: Giảm thiểu hóa chất nguy hại chất thải nguy hại hỗ trợ thực hiện các công nghệ/ chất thay thế

  • Chương trình 3: Giảm thiểu và loại bỏ POPs
  • Chương trình 4: Giảm thiểu hay loại bỏ phát thải do con người và xả thủy ngân vào môi trường
  • Chương trình 5: Hoàn thiện kết thúc ODS ở CEITs và hỗ trợ các quốc gia ở Điều 5 trong Nghị định thư Montreal đạt được các lợi ích giảm thiểu khí hậu
  • Chương trình 6: Hỗ trợ các cách tiếp cận khu vực để loại bỏ và giảm thiểu hóa chất và chất thải nguy hại ở LDCs and SIDS