Hoạt động Đa dạng sinh học toàn cầu

Vấn đề chính:

Đa dạng sinh học được định nghĩa là “sự khác biệt giữa các sinh vật tồn tại trong tất cả các nguồn bao gồm các hệ sinh thái trên cạn, biển, các hệ sinh thái dưới nước khác và các tập hợp sinh thái mà chúng là một phần; tính đa dạng này thể hiện ở trong từng loài, giữa các loài và các hệ sinh thái”. Hay định nghĩa một cách đơn giản, đa dạng sinh học là “sựđa dạng của sự sống trên trái đất”.

Nhưng đa dạng sinh học đang bị đe dọa nghiêm trọng. Giảm thiểu và tiếp tục ngăn ngừa mất đa dạng sinh học là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Trong tất cả vấn đề thế giới đang đối mặt trong việc quản lý “Hàng hóa toàn cầu”, chỉ riêng việc mất đa dạng sinh học là không thể đảo ngược.

Đánh giá hệ sinh thái thiên niên kỷ đã xác định nguyên nhân trực tiếp chính gây mất đa dạng sinh học và suy thoái dịch vụ và hàng hóa hệ sinh thái là: thay đổi môi trường sống, biến đổi khí hậu, sinh vật ngoại lai xâm hại, khai thác quá mức và ô nhiễm. Những yếu tố này đều chịu ảnh hưởng bởi một loạt các nguyên nhângián tiếp bao gồm chính sách, thể chế và khuôn khổ pháp lí, khoa học và kĩ thuật.

Chúng ta làm gì

GEF hỗ trợ các dự án để giải quyết các nguyên nhân chính gây mất đa dạng sinh học trong đó tập trung vào các cơ hội có tính thúc đẩy cao nhất tới việc bảo tồn bền vững đa dạng sinh học. Các dự án đa dạng sinh học chiếm khoảng 36% danh mục đầu tư của GEF, là lĩnh vực hỗ trợ lớn nhất của Quỹ.

Thực hiện các mục tiêu của Công ước đa dạng sinh học

Công ước đa dạng sinh học (CBD) cung cấp khung chính sách toàn cầu để giải quyết các vấn đề về đa dạng sinh học. Các mục tiêu của CBD được quy định tại Điều 1 của Công ước như:

“… bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng bền vững các thành phần đa dạng sinh học, chia sẻ công bằng và hợp lí những lợi ích phát sinh từ việc sử dụng các nguồn gen, bao gồm cách tiếp cận thích hợp cho các nguồn gen và sự chuyển giao công nghệ phù hợp có liên quan, có tính đến tất cả các quyền liên quan đến các nguồn tài nguyên và công nghệ, và tài trợ thích hợp”.

CBD cũng cung cấp các hướng dẫn, theo đó GEF là cơ chế tài chính của Công ước, được vận hành để hỗ trợ các nước đang phát triển và các nước có nền kinh tế trong quá trình chuyển đổi hoàn thành nghĩa vụ của Công ước và tạo ra lợi ích môi trường toàn cầu trong lĩnh vực đa dạng sinh học.