Đa dạng sinh học

Chiến lược GEF 6 – Mục tiêu và Chương trình

Mục tiêu 1Nâng cao tính bền vững của các hệ thống khu bảo tồn

  • Chương trình 1: Nâng cao tài chính bền vững và quản lý hiệu quả cơ sở hạ tầng sinh thái quốc gia
  • Chương trình 2: Mở rộng diện tích khu bảo tồn trên toàn cầu

Mục tiêu 2: Giảm thiểu đe dọa đến đa dạng sinh học tầm quan trọng toàn cầu

  • Chương trình 3: Ngăn chặn tiệt chủng của các loài bị đe dọa
  • Chương trình 4: Ngăn ngừa, kiểm soát và quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại
  • Chương trình 5: Thực hiện Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học

Mục tiêu 3: Sử dụng bền vững đa dạng sinh học

  • Chương trình 6: Từ đất liền xuống biển (Ridge to Reef+): Duy trì tính nguyên vẹn và chức năng của các hệ sinh thái rạn san hô có tầm quan trọng toàn cầu
  • Chương trình 7: Đảm bảo nông nghiệp trong tương lai: sử dụng bền vững nguồn gen thực vật và động vật
  • Chương trình 8: Thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận và chia sẻ lợi ích

Mục tiêu 4: Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học sử dụng bền vững vào cảnh quan sản xuất trên cạn/biển các lĩnh vực

  • Chương trình 9: Quản lý giao diện con người – đa dạng sinh học
  • Chương trình 10: Lồng ghép đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái vào lập quy hoạch phát triển và tài chính