Biến đổi khí hậu

Chiến lược GEF 6 – Mục tiêu và Chương trình

Mục tiêu 1: Thúc đẩy sáng kiến, chuyển giao công nghệ, các chính sách chiến lược hỗ trợ

  • Chương trình 1: Thúc đẩy quản lý, trình diễn và tài chính kịp thời các công nghệ ít các bon và các lựa chọn giảm thiểu
  • Chương trình 2: Xây dựng và trình diễn các gói chính sách sáng kiến và sáng kiến thị trường thúc đẩy các lựa chọn giảm thiểu

Mục tiêu 2: Trình diễn các tác động hệ thống của các lựa chọn giảm thiểu

  • Chương trình 3: Thúc đẩy các hệ thống đô thị ít phát thải tổng hợp
  • Chương trình 4: Thúc đẩy bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon ở rừng và các loại hình sử dụng đất khác, hỗ trợ nông nghiệp thông minh khí hậu

Mục tiêu 3: Thúc đẩy các điều kiện cho phép lồng ghép giảm thiểu vào các chiến lược phát triển bền vững

  • Chương trình 5: Lồng ghép các cam kết của các Công ước và các hoạt động trợ giúp vào quá trình lập quy hoạch và giảm thiểu