Ban Tư vấn Khoa học và Kỹ thuật

STAP là một cơ quan tư vấn độc lập của GEF. Ban có bảy thành viên và Chủ tịch Ban có chuyên môn về các lĩnh vực trọng tâm của GEF. Các thành viên tham gia với hình thức kiêm nhiệm, theo hình thức đối ứng từ cơ quan chủ quản.

Nhiệm vụ của STAP là:

+ Đưa ra các mục tiêu và tư vấn khoa học, kỹ thuật, chiến lược cho các chính sách, các chương trình của GEF cũng như các cách tiếp cận theo chương trình.

+ Giúp tăng cường tương tác với các cơ quan khoa học, kĩ thuật khác, đặc biệt với các cơ quan, đầu mối của Công ước Liên hợp quốc về Đa dạng sinh học, Công ước khung của Liên hiệp quốc về Biến đổi khí hậu, Công ước về chống sa mạc hóa và Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy.

+ Đưa ra các tư vấn về khoa học và kĩ thuật cho các mục tiêu ưu tiên của GEF, các lĩnh vực trọng tâm mà GEF không là cơ chế tài chính hỗ trợ cho một công ước cụ thể.

+ Tư vấn khoa học cho các nhóm công tác hay cơ quan liên ngành về hoạt động của GEF khi được yêu cầu.

Chủ tịch STAP sẽ là người báo cáo trong mỗi cuộc họp của Hội đồng GEF, chủ tịch sẽ thông báo tóm tắt cho các thành viên Hội đồng về công tác của Ban và các vấn đề khoa học, kĩ thuật mới. Đề xuất với Hội đồng để rà soát, chuẩn bị các chính sách của GEF có nhiều nội dung khoa học, kĩ thuật quan trọng.