Ban Thư ký GEF

Ban Thư ký GEF có trụ sở tại Washington, D.C. Ban Thư ký có nhiệm vụ báo cáo trực tiếp cho Hội đồng GEF và Đại hội đồng GEF về việc thực hiện các quyết định đã được ban hành. Ban Thư kí điều phối việc xây dựng các dự án đã được đưa vào chương trình hoạt động, giám sát quá trình thực hiện và đảm bảo rằng các chính sách và chiến lược được tuân thủ.

Trong khi thành lập GEF, các quốc gia đã chọn ra ba tổ chức có kinh nghiệm để thực hiện dự án. Đứng đầu Ban Thư ký là Giám đốc điều hành (CEO) kiêm Chủ tịch GEF.