Tổ chức của GEF

Để thực hiện mục tiêu của mình, GEF làm việc với một loạt các đối tác, bao gồm các cơ quan Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân và xã hội dân sự.
Triển vọng toàn cầu và liên ngành của GEF được phản ánh trong cơ cấu tổ chức, hoạt động và nhân sự.