Văn phòng GEF Việt Nam

Văn phòng Ban Chỉ đạo Quỹ Môi trường toàn cầu của Việt Nam (sau đây gọi tắt là Văn phòng GEF Việt Nam) đặt tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường là là tổ chức giúp việc Ban Chỉ đạo Quỹ môi trường toàn cầu của Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo GEF Việt Nam) chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Việt Nam trong Đại hội đồng GEF, Hội đồng GEF, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế với GEF, các thành viên của GEF và chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động của GEF tại Việt Nam; và thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động khác theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xem thêm Quyết định số 3533/QĐ-BTNMT ngày 20/11/2018 về việc điều chuyển Văn phòng Ban Chỉ đạo Quỹ môi trường tầu của Việt Nam từ Vụ Hợp tác quốc tế sang Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.