Tổ công tác GEF Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Chỉ đạo Quỹ Môi trường toàn cầu của Việt Nam đã ký Quyết định số 02/QĐ-BCĐGEF ngày 28/10/2015 về việc thành lập Tổ công tác Quỹ Môi trường toàn cầu của Việt Nam. Tổ công tác GEF đứng đầu là Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiêm Đầu mối tác nghiệp GEF Việt Nam và Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo GEF Việt Nam và bao gồm 16 thành viên là cán bộ các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ ngành liên quan, bao gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Tổ công tác có nhiệm vụ tư vấn kỹ thuật cho Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo GEF Việt Nam và hoạt động theo quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo GEF Việt Nam.

Xem thêm Quyết định số 02/QĐ-BCĐGEF ngày 28/10/2015 về việc thành lập Tổ công tác Quỹ Môi trường toàn cầu của Việt Nam.