Công ước về Đa dạng sinh học

Tên: Công ước Đa dạng sinh học

Thời gian: được thoả thuận vào ngày 05/06/1992 tại Hội nghị LHQ về Môi trường và Phát triển tại Rio de Janeiro vào năm 1992

Nội dung chính: Nội dung của công ước là bảo tồn các dạng tài nguyên sinh học, sử dụng một cách hợp lý các thành phần của ĐDSH và chia sẻ một cách đúng đắn, hợp lý và công bằng lợi nhuận thu được do sử dụng các nguồn tài nguyên di truyền, việc chuyển giao kỷ thuật tiên tiến một cách thích hợp, lưu ý đến các quyền sở hữu về các tài nguyên đó và các kỷ thuật và có nguồn kinh phí thích hợp. Để thực hiện nội dung của công ước, yêu cầu các bên ký kết công ước thực hiện các công việc: thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên; hồi phục các HST bị suy thoái; bảo vệ các loài có nguy cơ bị tiêu diệt bằng pháp luật; hạn chế và quản lý các hành động gây nguy hại đến ĐDSH; ban hành công tác đánh giá tác động môi trường; xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển quốc gia, kế hoạch hành động về bảo tồn và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên ĐDSH trong và ngoài các khu bảo tồn

Số nước phê chuẩn:  183 nước phê chuẩn

Thời gian tham gia của  Việt Nam: 29/12/1993

Nội dung chi tiết: Công ước về Đa dạng sinh học