Chi tiết dự án GEF #965

Mã dự án GEF 965
Mã IBRD PO 73778
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Dự án tăng cường hiệu quả cổ phần hóa và năng lượng tái tạo – Phần năng lượng tái tạo
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Chương trình thực hiện 6
Ngày tiếp nhận quy trình 2001-02-13
Ngày chấp thuận PDF-B 2001-02-23
Ngày chấp thuận 2001-12-07
Ngày đồng thuận của CEO 2002-05-29
Ngày đồng thuận cơ quan GEF 2002-06-25
Ngày hoàn thành dự án 2010-12-31
Tình trạng dự án Dự án hoàn thành
Cơ quan GEF Ngân hàng Thế giới
Cơ quan thực hiện khác Bộ Công thương và Ngân hàng Thế giới
Mô tả Dự án sẽ hỗ trợ một chương trình tiếp cận dài hạn để phát triển năng lượng tái tạo theo Kế hoạch hành động năng lượng tái tạo quốc gia. Dự án hỗ trợ giai đoạn I của REAP, xây dựng nhận thức về năng lượng tái tạo, nhu cầu và năng suất. Dự án sẽ: (a) xây dựng năng lực ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện để thực hiện Kế hoạch hành động và phát triển các chính sách cần thiết  và khung pháp lý; (b) tạo điều kiện cho các khung pháp lý để hỗ trợ các nhà sản xuất năng lượng độc lập cỡ nhỏ cho thủy điện và các năng lượng tái tạo khác; (c) thành lập quỹ tài trợ và hỗ trợ dựa trên cộng đồng hợp tác xã điện nông thôn; (d) hỗ trợ phát triển và ứng dụng công nghệ thủy điên pico; (e) phát triển thị trường năng lượng tái tạo và các doanh nghiệp tư nhân. Đây là dự án đầu tiên trong số các dự án dự kiến sẽ ở rộng các hoạt động phát triển năng lượng tái tạo.
Tình trạng thực hiện EVN hiện đang thực hiện kế hoạch cải cách của mình trong giai đoạn 2003 – 2005, trong đó bao gồm việc cổ phần hóa công ty phân phối tỉnh Khánh Hòa. EVN cũng chuẩn bị các kế hoạch cải cách giai đoạn 2006 – 2010 liên quan đến cổ phân hóa quy mô lớn các nhà máy điện của EVN và các công ty phân phối hiện có.

Chức năng của các thủy điện nhỏ sẽ được phục hồi theo đúng tiến độ để đạt được mục tiêu của mình. Năng lượng gió đang được phát triển. Các cộng đồng năng lượng tái tạo trong thành phần của mạng lưới lưới điện đã đạt được tiến bộ sau khi đánh giá lại các rủi ro liên quan đến việc thanh lọc và lựa chọn các tiểu dự án. Các thành phần có liển quan đến việc thúc đẩy kết nối mạng lưới điện năng lượng tái tạo đã được triển khai.

Giá trị PDF B 350,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF 4,500,000 USD
Tài trợ của GEF 4,850,000 USD
Tổng đồng tài trợ 9,500,000 USD
Chi phí dự án 14,350,000 USD
Phí cơ quan GEF 571,000 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận) 4,500,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 9,500,000 USD
Tổng kinh phí dự án (CEO đồng thuận) 14,350,000 USD
Các tài liệu liên quan