Chi tiết dự án GEF #9120

Mã dự án GEF 9120
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Hỗ trợ chuẩn bị cho các báo cáo an toàn sinh học quốc gia thứ ba về Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học – Khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Quốc gia Khu vực
Khu vực Khu vực
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Ngày chấp thuận 2015-06-09
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF UNEP
Cơ quan thực hiện khác
Mô tả
Tài trợ cho dự án GEF
1,099,050 USD
Tài trợ của GEF
1,099,050 USD
Tổng đồng tài trợ
995,000 USD
Chi phí dự án
2,094,050 USD
Phí cơ quan GEF
104,410 USD
Tài trợ cho dự án GEF (CEO đồng thuận)
1,099,050 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
995,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
2,094,050 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
104,410 USD
Các tài liệu liên quan