Chi tiết dự án GEF #885

Mã dự án GEF 885
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Đảo ngược xu hướng suy thoái môi trường ở Biển Đông Trung Quốc và Vịnh Thái Lan
Quốc gia Khu vực
Khu vực Khu vực
Lĩnh vực trọng tâm Vùng nước Quốc tế
Chương trình thực hiện 8
Ngày tiếp nhận quy trình 1996-12-19
Ngày chấp thuận PDF-B 1996-12-19
Ngày chấp thuận 2000-11-01
Ngày CEO đồng thuận 2001-12-12
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2002-01-22
Ngày hoàn thành dự án 2009-01-31
Tình trạng dự án Dự án hoàn thành
Cơ quan GEF UNEP
Cơ quan thực hiện khác EAS/RCU; FAO; IOC-WESTPAC; SACRS; SWOL; Bộ Tài nguyên của mỗi Quốc gia
Mô tả
Tình trạng thực hiện
Giá trị PDF B
335,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF
16,414,000 USD
Tài trợ của GEF
16,749,000 USD
Tổng đồng tài trợ
16,399,000 USD
Chi phí dự án
33,148,000 USD
Phí cơ quan GEF
587,000 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
16,414,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
17,640,830 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
34,389,830 USD
Các tài liệu liên quan