Chi tiết dự án GEF #677

Mã dự án GEF 677
Mã UNDP PMIS 988
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Hoạt động trợ giúp cho cơ chế đầu mối chia sẻ thông tin của Công ước về đa dạng hoá sinh học
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Chương trình thực hiện EA
Ngày chấp thuận 1998-06-16
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 1998-08-13
Tình trạng dự án Đang thực hiện
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Cơ quan môi trường quốc gia (NEA)
Mô tả  Dự án sẽ giúp Chính phủ Việt Nam mua các phần cứng và phần mềm máy tính cần thiết để tham gia vào cơ chế đầu mối chia sẻ thông tin của Công ước về đa dạng hóa sinh học.
Tình trạng thực hiện  GEF phê duyệt đề xuất Cơ chế đầu mối chia sẻ thông tin với số tiền 12.000 USD. Dự án đang được thực hiện.
Tài trợ cho dự án GEF 12,000 USD
Tài trợ của GEF 12,000 USD
Chi phí dự án 12,000 USD
Các tài liệu liên quan