Chi tiết dự án GEF #615

Mã dự án GEF 615
Mã IBRD PO 45864
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Dự án sử dụng nước hạ lưu sông Mekong
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Vùng nước Quốc tế
Chương trình thực hiện 8
Ngày chấp thuận PDF-B 1997-02-05
Ngày chấp thuận 1999-05-07
Ngày CEO đồng thuận 1999-12-21
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2000-02-03
Ngày hoàn thành dự án 2008-06-30
Tình trạng dự án Dự án đã đóng
Cơ quan GEF Ngân hàng Thế giới
Cơ quan thực hiện khác Ủy ban sông Mê Kông
Mô tả
Tình trạng thực hiện
Giá trị PDF B
350,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF
10,750,000 USD
Tài trợ của GEF
11,100,000 USD
Tổng đồng tài trợ
7,200,000 USD
Chi phí dự án
18,300,000 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
11,000,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
5,300,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
16,650,000 USD
Các tài liệu liên quan