Chi tiết dự án GEF #597

Mã dự án GEF 597
Mã UNDP PMIS 2215
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Xây dựng quan hệ đối tác cho quản lý và bảo vệ môi trường tại vùng biển Đông Á
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Vùng nước Quốc tế
Chương trình thực hiện 9
Ngày chấp thuận 1998-11-01
Ngày CEO đồng thuận 1999-07-15
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 1999-11-24
Ngày hoàn thành dự án 2006-12-01
Tình trạng dự án Dự án đã đóng
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Tổ chức Hàng hải Quốc tế
Mô tả
Tình trạng thực hiện
Tài trợ cho dự án GEF
16,224,000 USD
Tài trợ của GEF
16,224,000 USD
Tổng đồng tài trợ
12,321,000 USD
Chi phí dự án
28,545,000 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
16,224,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
12,321,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
28,545,000 USD
Các tài liệu liên quan