Chi tiết dự án GEF #5824

Mã dự án GEF 5824
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Chia sẻ kiến thức về việc sử dụng than sinh học cho quản lý đất đai bền vững
Quốc gia Toàn cầu
Khu vực Toàn cầu
Lĩnh vực trọng tâm Suy thoái đất
Ngày chấp thuận 2014-05-22
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF UNEP
Cơ quan thực hiện khác Sáng kiến Starfish
Mô tả
Tài trợ cho dự án GEF
1,826,484 USD
Tài trợ của GEF
1,826,484 USD
Tổng đồng tài trợ
1,257,800 USD
Chi phí dự án
3,084,284 USD
Phí cơ quan GEF
173,516 USD
Tài trợ cho dự án GEF (CEO đồng thuận)
1,826,484 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
1,257,800 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
3,084,284 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
173,516 USD
Các tài liệu liên quan