Chi tiết dự án GEF #5736

Mã dự án GEF 5736
Mã UNDP PMIS 4561
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Giai đoạn hoạt động lần thứ 5 Chương trình tài trợ nhỏ GEF – Thực hiện chương trình sử dụng các nguồn lực STAR III
Quốc gia Toàn cầu
Khu vực Toàn cầu
Lĩnh vực trọng tâm Đa lĩnh vực trọng tâm
Ngày phê duyệt PIF 2014-04-01
Ngày chấp thuận 2014-05-27
Ngày CEO đồng thuận 2014-11-20
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác UNOPS
Mô tả Global Environmental Benefits secured through community-based initiatives and actions
Tài trợ cho dự án GEF
6,965,151 USD
Tài trợ của GEF
6,965,151 USD
Tổng đồng tài trợ
7,250,000 USD
Chi phí dự án
14,215,151 USD
Phí cơ quan GEF
278,606 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
6,965,151 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
7,250,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
14,215,151 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
Các tài liệu liên quan