Chi tiết dự án GEF #5464

Mã dự án GEF 5464
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Cải thiện hiệu suất năng lượng và giảm phát thải các chất làm suy giảm tầng Ô-dôn trong lĩnh vực kho lạnh
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Ngày chấp thuận 2013-11-20
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF UNIDO
Cơ quan thực hiện khác MONRE, MARD, CPC
Mô tả
Tài trợ cho dự án GEF
290,000 USD
Tài trợ của GEF
290,000 USD
Tổng đồng tài trợ
1,855,000 USD
Chi phí dự  án
2,145,000 USD
Phí cơ quan GEF
27,550 USD
Tài trợ cho dự án GEF (CEO đồng thuận)
290,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
1,855,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
2,145,000 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
27,550 USD
Các tài liệu liên quan