Chi tiết dự án GEF #5401

Mã dự án GEF 5401
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Thành lập và hoạt động của hệ thống nơi trú ẩn của thuỷ sản ở khu vực biển Đông và Vịnh Thái Lan
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Vùng nước Quốc tế
Ngày phê duyệt PIF 2013-04-29
Ngày chấp thuận PPG 2013-04-29
Ngày chấp thuận 2013-06-20
Ngày CEO đồng thuận 2016-01-12
Tình trạng dự án CEO đồng thuận
Cơ quan GEF UNEP
Cơ quan thực hiện khác Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông Nam Á
Mô tả
Giá trị PPG
100,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF
3,000,000 USD
Tài trợ của GEF
3,100,000 USD
Tổng đồng tài trợ
12,000,000 USD
Chi phí dự án
15,100,000 USD
Phí cơ quan GEF
285,000 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
3,000,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
12,717,850 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
15,817,850 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
285,000 USD
Các tài liệu liên quan