Chi tiết dự án GEF #4936

Mã dự án GEF 4936
Mã UNDP PMIS 5007
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Vùng biển Đông Á: Giảm ô nhiễm và Xây dựng lại các tài nguyên biển bị suy thoái tại vùng biển Đông Á thông qua việc thực hiện các Hiệp định liên Chính phủ và chương trình xúc tiến đầu tư
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Vùng nước Quốc tế
Ngày phê duyệt PIF 2012-10-03
Ngày chấp thuận 2012-11-15
Tình trạng dự án Hội đồng đồng thuận
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác TBD
Mô tả
Tài trợ cho dự án GEF
0 USD
Tài trợ của GEF
0 USD
Tổng đồng tài trợ
0 USD
Chi phí dự án
0 USD
Phí cơ quan GEF
0 USD
Các tài liệu liên quan