Chi tiết dự án GEF #493

Mã dự án GEF 493
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Các hoạt động trợ giúp chuẩn bị cho Thông báo đầu tiên về UNFCCC
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Chương trình thực hiện EA
Ngày chấp thuận 1998-11-06
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 1999-03-04
Ngày hoàn thành dự án 2001-12-31
Tình trạng dự án Dự án đã đóng
Cơ quan GEF UNEP
Cơ quan thực hiện khác Trung tâm Khí tượng Thủy văn ( Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn )
Mô tả  Dự án hỗ trợ Chính phủ Quốc gia để thực hiện các quy định của UNFCCC.
Tình trạng thực hiện Dự án hoàn thành
Tài trợ cho dự án GEF 212,500 USD
Tài trợ của GEF 212,500 USD
Tổng đồng tài trợ 50,000 USD
Chi phí dự án 262,500 USD
Các tài liệu liên quan