Chi tiết dự án GEF #4894

Mã dự án GEF 4894
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Thực hiện kế hoạch kiểm soát chất gây ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ tại khu vực châu Á
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm POPs
Ngày phê duyệt PIF 2013-03-12
Ngày chấp thuận 2013-04-12
Ngày CEO đồng thuận 2014-12-15
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF UNEP
Cơ quan thực hiện khác Tổng cục Môi trường Việt Nam
Mô tả
Tài trợ cho dự án GEF
3,936,000 USD
Tài trợ của GEF
3,936,000 USD
Tổng đồng tài trợ
11,870,000 USD
Chi phí dự án
15,806,000 USD
Phí cơ quan GEF
373,920 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
3,936,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
13,164,900 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
17,100,900 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
373,920 USD
Các tài liệu liên quan