Chi tiết dự án GEF #4801

Mã dự án GEF 4801
Mã UNDP PMIS 4546
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Thúc đẩy sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Ngày phê duyệt PIF 2012-04-16
Ngày chấp thuận PPG 2012-04-16
Ngày chấp thuận 2012-06-07
Ngày CEO đồng thuận 2014-03-11
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST)
Mô tả Giảm lượng khí thải nhà kính hàng năm bằng cách thay đổi việc sử dụng các nhiên liệu hóa thạch và sử dụng đất có chất lượng tốt trong sản xuất gạch thông qua việc tăng sản xuất, bán và sử dụng gạch không nung (NFBs) tại Việt Nam
Giá trị PPG 95,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF 2,800,000 USD
Tài trợ của GEF 2,895,000 USD
Tổng đồng tài trợ 36,080,000 USD
Chi phí dự án 38,975,000 USD
Phí cơ quan GEF 280,000 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận) 2,800,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 36,080,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 38,975,000 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận) 280,000 USD
Các tài liệu liên quan