Chi tiết dự án GEF #4649

Mã dự án GEF 4649
Nguồn tài trợ Đa quỹ ủy thác
Tên dự án GMS-FBP: Chương trình đa dạng sinh học và rừng tại tiểu vùng Mekong mở rộng
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa lĩnh vực trọng tâm
Ngày phê duyệt PIF 2011-10-07
Ngày chấp thuận 2011-11-09
Tình trạng dự án Hội đồng đồng thuận
Cơ quan thực hiện khác Cơ quan chính phủ, cơ quan liên chính phủ; các tổ chức phi chính phủ
Mô tả
Tài trợ cho dự án GEF
0 USD
Tài trợ của GEF
0 USD
Tổng đồng tài trợ
0 USD
Chi phí dự án
0 USD
Phí cơ quan GEF
0 USD
Các tài liệu liên quan