Chi tiết dự án GEF #3951

Mã dự án GEF 3951
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Mở rộng Chứng nhận FSC về các mức độ cảnh quan thông qua kết hợp các dịch vụ hệ thống sinh thái bổ sung.
Quốc gia Toàn cầu
Khu vực Toàn cầu
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Chương trình chiến lược BD-4; BD-5; BD-6; BD-8
Ngày phê duyệt PIF 2009-09-17
Ngày chấp thuận PPG 2010-02-19
Ngày chấp thuận 2010-03-17
Ngày CEO đồng thuận 2011-08-09
Ngày đồng thuận cơ quan GEF 2011-11-01
Tình trạng dự án Đang thực hiện
Cơ quan GEF UNEP
Cơ quan thực hiện khác Hội đồng quản lý rừng (Trung tâm quốc tế FSC, Đức); CIFOR, RECOFTC, Lei, Pustanling-BTC, Warsi, TFT tại Indonesia; ANSAB tại Nepal; Sáng kiến quốc gia FSC tại Chile; MARD tại Vietnam.
Mô tả
Giá trị PPG
125,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF
2,880,000 USD
Tài trợ của GEF
3,005,000 USD
Tổng đồng tài trợ
2,880,000 USD
Chi phí dự án
5,885,000 USD
Phí cơ quan GEF
288,000 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
2,880,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
3,893,900 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
6,898,900 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
288,000 USD
Các tài liệu liên quan