Chi tiết dự án GEF #3807

Mã dự án GEF 3807
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Dự án dịch vụ môi trường (ProEcoServ)
Quốc gia Toàn cầu
Khu vực Toàn cầu
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Ngày phê duyệt PIF 2008-10-21
Ngày chấp thuận PPG 2008-10-21
Ngày chấp thuận 2009-01-27
Ngày CEO đồng thuận 2010-04-20
Tình trạng dự án Đang thực hiện
Cơ quan GEF UNEP
Cơ quan thực hiện khác CEAZA, Chile; CSIR, Nam Phi; UWI, Trinidad và Tobago, ISPONRE, Việt Nam
Mô tả
Giá trị PPG
67,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF
6,296,637 USD
Tài trợ của GEF
6,363,637 USD
Tổng đồng tài trợ
14,045,000 USD
Chi phí dự án
20,408,637 USD
Phí cơ quan GEF
636,364 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
6,296,637 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
19,620,551 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
25,984,188 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
636,363 US
Các tài liệu liên quan