Chi tiết dự án GEF #3665

Mã dự án GEF 3665
Mã IBRD PO 92169
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án SFM Chương trình quốc gia về Khung quản lý rừng bền vững
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa lĩnh vực trọng tâm
Ngày phê duyệt PIF 2008-02-22
Ngày chấp thuận 2008-04-24
Ngày hủy dự án 2010-06-15
Tình trạng dự án Đã hủy
Cơ quan GEF Ngân hàng Thế giới
Cơ quan thực hiện khác Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mô tả
Tài trợ cho dự án GEF
4,195,000 USD
Tài trợ của GEF
4,195,000 USD
Tổng đồng tài trợ
50,000,000 USD
Chi phí dự án
54,195,000 USD
Phí cơ quan GEF
419,500 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
4,195,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
50,000,000 USD
Các tài liệu liên quan