Chi tiết dự án GEF #3627

Mã  dự án GEF 3627
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án SFM: Xúc tiến quản lý đất rừng và rừng bền vững ở vùng cao của Việt Nam
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa lĩnh vực trọng tâm
Ngày phê duyệt PIF 2008-05-06
Ngày chấp thuận PPG 2008-06-18
Ngày chấp thuận 2009-09-15
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2009-12-08
Tình trạng dự án Dự án hoàn thành
Cơ quan GEF IFAD
Cơ quan thực hiện khác Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Mô tả Thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý đất lâm nghiệp bền vững ở các huyện được chọn lựa tại tỉnh Bắc Kạn (Việt Nam) bằng cách tăng cường năng lực và cải thiện sinh kế cộng đồng.
Giá trị PPG 100,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF 654,545 USD
Tài trợ của GEF 754,545 USD
Tổng đồng tài trợ 9,000,000 USD
Chi phí dự án 9,754,545 USD
Phí cơ quan GEF 75,455 USD
Tài trợ cho dự án GEF (CEO đồng thuận) 654,545 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO chấp thuận) 4,989,500 USD
Chi phí dự án (CEO chấp thuận) 5,744,045 USD
Phí cơ quan GEF (CEO chấp thuận) 75,455 USD
Các tài liệu liên quan