Chi tiết dự án GEF #3514

Mã dự án GEF 3514
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Giai đoạn hoạt động lần thứ 4 của  Chương trình tài trợ nhỏ GEF (RAF1)
Quốc gia Toàn cầu
Khu vực Toàn cầu
Lĩnh vực trọng tâm Đa lĩnh vực trọng tâm
Ngày chấp thuận 2007-06-14
Ngày CEO đồng thuận 2007-08-10
Tình trạng dự án Dự án hoàn thành
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác
Tài trợ cho dự án GEF
13,647,498 USD
Tài trợ của GEF
13,647,498 USD
Chi phí dự án
13,647,498 USD
Phí cơ quan GEF
515,002 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
13,647,498 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
13,647,498 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
515,002 USD