Chi tiết dự án GEF #3103

Mã dự án GEF 3103
Mã UNDP PMIS 3741
Nguồn tài trợ Quỹ Biến đổi khí hậu đặc biệt
Tên dự án Cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu ở các tỉnh miền núi phía bắc tại Việt Nam
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Chương trình thực hiện SCCF
Chương trình chiến lược CC-SPA
Ngày phê duyệt PIF 2009-04-07
Ngày chấp thuận PPG 2009-04-07
Ngày chấp thuận 2009-06-24
Ngày đồng thuận CEO 2012-04-23
Tình trạng dư án CEO phê duyệt
Cơ quan thực hiện khác Chính phủ Việt Nam
Mô tả Tăng khả năng phục hồi và làm giảm tác động tới các cơ sở hạ tầng kinh tế quan trọng của địa phương trong khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam đối với các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, đồng thời hỗ trợ một khung chính sách thuận lợi cho việc thúc đẩy phát triển phục hồi khu vực miền núi phía Bắc.
Giá trị PPG 100,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF 3,400,000 USD
Tài trợ của GEF 3,500,000 USD
Tổng đồng tài trợ 176,960,000 USD
Chi phí dư án 180,460,000 USD
Phí cơ quan GEF 340,000 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận) 3,400,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 145,165,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 148,665,000 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận) 340,000 USD
Các tài liệu liên quan