Chi tiết dự án GEF #3011

Mã dự án GEF 3011
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Giới thiệu về phương pháp BAT và BEP để làm giảm và loại bỏ những chất thải chất gây ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ vô tình từ các ngành công nghiệp của Việt Nam
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm POPs
Chương trình thực hiện 14
Chương trình chiến lược CB-1; POPS-3
Ngày chấp thuận PDF-A 2006-03-13
Ngày tiếp nhận quy trình 2006-12-18
Ngày chấp thuận 2008-05-28
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2008-07-03
Ngày hoàn thành dự án 2011-07-31
Tình trạng dự án Dự án hoàn thành
Cơ quan GEF UNIDO
Cơ quan thực hiện khác Bộ Tài nguyên và Môi trường
Mô tả  Mục tiêu tổng thể của MSP là hỗ trợ Việt Nam lập kế hoạch và hành động liên quan đến việc tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Art. 5 của Công ước Stockholm về POPs liên quan đến việc giảm phát thải POPs từ các ngành công nghiệp và các ngành sản xuất khác. Mục tiêu cụ thể: – Chuẩn bị BAT và BEP để làm giảm và loại bỏ POPs phát sinh không chủ đích trong ngành công nghiệp – Chuẩn bị các ước tính về chi phí gia tăng cho việc thực hiện các lựa chọn BAT và BEP tại doanh nghiệp và cấp ngành như đóng góp cho kế hoạch hành động và phát triển chiến lược để giảm phát thải và loại bỏ phát sinh không chủ ý các hóa chất POPs.
Giá trị PDF A 50,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF 750,000 USD
Tài trợ của GEF 800,000 USD
Tổng đồng tài trợ 1,590,000 USD
Chi phí dự án 2,390,000 USD
Phí cơ quan GEF 80,000 USD
Các tài liệu liên quan