Chi tiết dự án GEF #2762

Mã dự án GEF 2762
Mã IBRD PO 92169
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án SFM Việt Nam: Chương trình khung quốc gia về quản lý đất rừng bền vững (Chương trình quốc gia)
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa lĩnh vực trọng tâm
Chương trình thực hiện 15
Chương trình chiến lược LD-3; BD-4; LD-1
Ngày tiếp nhận quy trình 2005-05-19
Ngày phê duyệt PIF 2008-02-22
Ngày chấp thuận PDF-B 2005-07-29
Ngày chấp thuận 2008-04-24
Tình trạng dự án Hội đồng thông qua
Cơ quan thực hiện MARD, MONRE
Mô tả  Mục tiêu tổng thể của dự án là ngăn chặn và thay đổi chiều hướng suy thoái rừng, phục hồi và duy trì chức năng của hệ sinh thái rừng để từ đó thấy được những lợi ích về môi trường của khu vực và toàn cầu, tăng cường năng lực của các tổ chức hỗ trợ và người sử dụng đất, quản lý bền vững đất lâm nghiệp.
Giá trị PDF B 350,000 USD
Tài trợ của GEF 350,000 USD
Tổng đồng tài trợ 0 USD
Chi phí dự án 350,000 USD
Các tài liệu liên quan