Chi tiết dự án GEF #2758

Mã dự án GEF 2758
Mã IBRD PO 82295
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Môi trường các thành phố ven biển và Vệ sinh môi trường
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Vùng nước Quốc tế
Chương trình thực hiện 10
Chương trình chiến lược IW-2; IW-4
Ngày tiếp nhận quy trình 2005-05-17
Ngày phê duyệt PIF 2008-06-30
Ngày đồng thuận PDF-B 2005-06-20
Ngày đồng thuận 2005-11-10
Ngày đồng thuận CEO 2009-05-27
Tình trạng dự án Đang thực hiện
Cơ quan GEF Ngân hàng Thế giới
Cơ quan thực hiện khác Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mô tả  Mục tiêu phát triển dự án (PDO) chứng minh công nghệ xử lý nước thải tiên tiến có thể giảm các chất thải gây ô nhiễm ở thành phố Quy Nhơn một cách bền vững trong lĩnh vực môi trường và kinh tế. Dự án sẽ góp phần cải thiện sức khỏe và môi trường sống của các hệ sinh thái biển và ven biển của Việt Nam
Giá trị PDF B 350,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF 5,000,000 USD
Tài trợ của GEF 5,350,000 USD
Tổng đồng tài trợ 21,700,904 USD
Chi phí dự án 27,050,904 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận) 5,000,000 USD
Tổng đồng tài trơ (CEO đồng thuận) 21,684,888 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 27,034,888 USD
Các tài liệu liên quan