Chi tiết dự án GEF #2751

Mã dự án GEF 2751
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án SFM Khôi phục và sử dụng bền vững đất than bùn rừng ở Đông Nam Á
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa lĩnh vực trọng tâm
Chương trình thực hiện BD-2; LD-3; CC-6
Ngày tiếp nhận quy trình 2005-05-17
Ngày phê duyệt PIF 2007-10-03
Ngày chấp thuận PDF-B 2005-07-22
Ngày chấp thuận 2007-11-16
Ngày CEO đồng thuận 2008-08-08
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2008-08-13
Tình trạng dự án Dự án hoàn thành
Cơ quan GEF IFAD
Cơ quan thực hiện khác Ban Thư ký ASEAN và Trung tâm Môi trường toàn cầu
Mô tả
Giá trị PDF B
340,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF
4,513,144 USD
Tài trợ của GEF
4,853,144 USD
Tổng đồng tài trợ
12,577,167 USD
Chi phí dự án
17,430,311 USD
Phí cơ quan GEF
485,314 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
4,299,164 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
10,799,210 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
15,438,374 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
460,516 USD
Các tài liệu liên quan