Chi tiết dự án GEF #1943

Mã dự án GEF 1943
Mã IBRD PO 68249
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Lồng ghép quản lý nguồn nước và ĐDSH ở VQG Chu Yang Sin
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Chương trình thực hiện 3
Ngày chấp thuận PDF-A 1999-11-11
Ngày chấp thuận 2003-03-13
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2005-06-27
Ngày hoàn thành dự án 2010-05-30
Tình trạng dự án Project Completion
Cơ quan GEF Ngân hàng Thế giới
Cơ quan thực hiện khác Tổ chức phi chính phủ BirdLife
Mô tả  Mục tiêu tổng thể của dự án là bảo tồn tính đa dạng sinh học lâu dài của Chư Yang Sin và tích hợp phát triển lưu vực sông với việc quản lý đa dạng sinh học ở quy mô lớn hơn.
Tình trạng thực hiện  GEF đã phê duyệt dự án trong tháng 3 năm 2003. Hiệp định viện trợ Dự án đang được thảo luận giữa chính phủ và Ngân hàng . Quy trình phê duyệt của ủy ban tỉnh Đắk Lắk đã được thực hiện gần đây, do sự chậm trễ trong việc ký kết.
Giá trị PDF A 25,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF 973,000 USD
Tài trợ của GEF 998,000 USD
Tổng đồng tài trợ 19,979,000 USD
Chi phí dự án 20,977,000 USD
Phí cơ quan GEF 146,000 USD
Các tài liệu liên quan