Chi tiết dự án GEF #1742

Mã dư án GEF 1742
Mã UNDP PMIS 2514
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Dự án đánh giá năng lực quốc gia
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa lĩnh vực trọng tâm
Chương trình thực hiện EA
Ngày đồng thuận 2003-03-04
Ngày đồng thuận cơ quan GEF 2004-09-17
Tình trạng dự án Đang thực hiện
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Cơ quan Môi trường Quốc gia thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Tài trợ cho dự án GEF 198,500 USD
Tài trợ của GEF 198,500 USD
Tổng đồng tài trợ 14,000 USD
Chi phí dự án 212,500 USD
Phí cơ quan GEF 29,700 USD
Các tài liệu liên quan