Chi tiết dự án GEF #1684

Mã dự án GEF 1684
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Đánh giá hành động quốc gia và Khung môi trường chiến lược trong tiểu vùng Mekong mở rộng
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa lĩnh vực trọng tâm
Chương trình thực hiện 12
Ngày chấp thuận 2002-12-18
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2002-12-11
Ngày hoàn thành dự án 2007-01-30
Tình trạng dự án Dự án hoàn thành
Cơ quan GEF ADB
Cơ quan thực hiện khác Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
Mô tả
Tình trạng thực hiện
Tài trợ cho dự án GEF
800,000 USD
Tài trợ của GEF
800,000 USD
Tổng đồng tài trợ
1,600,000 USD
Chi phí dự án
2,400,000 USD
Phí cơ quan GEF
146,000 USD
Các tài liệu liên quan