Chi tiết dự án GEF #1609

Mã dự án GEF 1609
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Phát triển doanh nghiệp năng lượng tái tạo – Các kênh huy động vốn khởi nghiệp
Quốc gia Toàn cầu
Khu vực Toàn cầu
Lĩnh vực trọng  tâm Biến đổi khí hậu
Chương trình thực hiện 6
Ngày tiếp nhận quy trình 2002-05-09
Ngày chấp thuận PDF-B 2003-06-18
Ngày chấp thuận 2005-06-08
Ngày CEO đồng thuận 2007-05-31
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2008-01-21
Tình trạng dự án Đang thực hiện
Cơ quan thực hiện khác Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc / Phòng Công nghệ và Kinh tế
Mô tả
Tình trạng thực hiện
Giá trị PDF B
300,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF
8,400,000 USD
Tài trợ của GEF
8,700,000 USD
Tổng đồng tài trợ
40,500,000 USD
Chi phí dự án
49,200,000 USD
Phí cơ quan GEF
480,000 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
8,400,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
54,620,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
63,320,000 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
480,000 USD
Các tài liệu liên quan