Chi tiết dự án GEF #1450

Mã dự án GEF 1450
Mã UNDP PMIS 2315
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Phát triển Kế hoạch thực hiện quốc gia về quy trình gia nhập, thực hiện và tuân thủ Công ước Stockholm mới kí kết về POPs
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm POPs
Chương trình thực hiện 14
Ngày chấp thuận 2001-09-18
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2003-02-25
Tình trạng dư án Đang thực hiện
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Cơ quan môi trường Quốc gia
Mô tả  Mục tiêu Phát triển: Bảo vệ môi trường và sức khỏe con người thông qua quản lý môi trường POPs tại Việt Nam, bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng và năng suất xử lý POPs, xây dựng kiến thức, trao đổi thông tin và kinh nghiệm, phát triển các công nghệ xử lý và tiêu hủy chất thải POPs, xây dựng năng lực phân tích và áp dụng sản xuất sạch để giảm tác động của POPs vào môi trường. Mục tiêu Dự án: Xây dựng Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm theo quy định tại Điều 7 của Công ước.
Tài trợ cho dự án GEF 500,000 USD
Tài trợ của GEF 500,000 USD
Tổng đồng tài trợ 150,000 USD
Chi phí dự án 650,000 USD
Phí cơ quan GEF 54,000 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận) 500,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 150,000 USD
Các tài liệu liên quan