Chi tiết dự án GEF #1356

Mã dự án GEF 1356
Mã IBRD PO 74414
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Phát triển ngành lâm nghiệp
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Chương trình thực hiện 3; 4
Ngày tiếp nhận quy trình 2001-07-25
Ngày chấp thuận PDF-B 2002-03-06
Ngày chấp thuận 2003-11-21
Ngày đồng thuận CEO 2004-06-02
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2004-07-08
Ngày hoàn thành dự án 2011-03-31
Tình trạng dự án Dự án hoàn thành
Cơ quan GEF Ngân hàng Thế giới
Cơ quan thực hiện khác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mô tả  Mục tiêu phát triển tổng thể của dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp của Ngân hàng Thế giới là xóa đói giảm nghèo thông qua quản lý rừng bền vững, đạt được thông qua việc mở rộng và quản lý các vùng trồng rừng tại Việt Nam và khuyến khích sản xuất lâm nghiệp quy mô nhỏ, đặc biệt là người nghèo, người sản xuất nhỏ. Mục tiêu môi trường toàn cầu của Dự án do GEF đồng tài trợ là để bảo tồn đa dạng sinh học có tầm quan trọng toàn cầu tại các khu rừng đặc dụng ở Việt Nam. Mục tiêu này sẽ đạt được bằng cách: (a) thiết lập thí điểm một khu bảo tồn quốc gia, Quỹ bảo tồn sẽ cung cấp hỗ trợ khởi động, trên cơ sở cạnh tranh, lên đến 50 khu bảo tồn rừng đặc dụng có giá trị đa dạng sinh học cao để giúp họ thiết lập và thực hiện kế hoạch quản lý khu bảo tồn; và (b) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật về bảo tồn và quản lý rừng đặc dụng.
Tình trạng thực hiện  Các dự án đã được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị ngày 8 tháng 7 năm 2004. Hiệp định Tín dụng Phát triển, Quỹ GEF và Quỹ FSSP-TFF (đối với Hà Lan và Phần Lan đồng tài trợ của dự án FSDP) đã được ký kết vào ngày 04 tháng 4 năm 2005. Hầu hết các điều kiện đã được đáp ứng, ngoại trừ việc ký kết Hiệp định vay phụ trợ giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam (VBSP), đang chờ chữ ký của DCA.
Giá trị PDF B 200,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF 9,000,000 USD
Tài trợ của GEF 9,200,000 USD
Tổng đồng tài trợ 65,590,000 USD
Chi phí dự án 74,790,000 USD
Phí cơ quan GEF 861,000 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận) 9,000,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 65,590,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 74,790,000 USD
Các tài liệu liên quan