Chi tiết dự án GEF #1083

Mã dự án GEF 1083
Mã IBRD PO 71019
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Dự án quản lý bên cầu và sử dụng hiệu quả năng lượng
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Chương trình thực hiện 5
Ngày tiếp nhận quy trình 2001-05-14
Ngày chấp thuận PDF-B 2001-08-23
Ngày chấp thuận 2002-10-15
Ngày đồng thuận CEO 2003-07-28
Ngày đồng thuận cơ quan GEF 2003-06-24
Ngày hoàn thành dự án 2010-06-30
Tình trạng dự án Dự án đã đóng
Cơ quan GEF Ngân hàng Thế giới
Cơ quan thực hiện khác Bộ Công thương và  Tập đoàn Điện lực Việt Nam (ENV)
Mô tả Hoạt động DSM được kết hợp với Dự án cải cải thiện hệ thống hiệu quả IDA, cổ phần hóa và năng lượng tái tạo (SEIER) và một phần năng lượng chiến lược ngành lâu dài cho Việt Nam. Dự án bao gồm hai phần: (i) Thành phần DSM giai đoạn thức hai của tập đoàn Điện lực Việt Nam (ENV); và (ii) thực hiện thí điểm chương trình EE của Bộ Công thương (MoI) để hỗ trợ đổi mới nghành công nghiệp dịch vụ năng lượng. Các hợp phần của EVN gồm bốn chương trình DSM lớn và hoạt động hỗ trợ để nhằm giảm thiểu tải trọng cao điểm, cải thiện hệ thống tải trọng, chuyển đổi thị trường, và hỗ trợ khách hàng với cải cách thuế hiện có. Bộ Công thương cần thử thử nghiệm và phát triển các mô hình kinh doanh, các cơ chế hỗ trợ dịch vụ thương mại EE, đầu tư cho các cơ sở công nghiệp và thương mại.
Tình trạng thực hiện  Dự án đã được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị Ngân hàng trong tháng Sáu năm 2003. Dự án có hiệu lực vào tháng 11 năm 2003. Nhìn chung, các thành phần chính của EVN và Bộ Công thương quản lý đã bước đầu thành công. Kế hoạch hành động và mua sắm đã được chuẩn bị, thảo luận với Ngân hàng và đã được phê duyệt. Ban QLDA cùng cố vấn quốc tế và tất cả các nhân viên hỗ trợ được bổ nhiệm và bắt đầu làm việc. Bên cạnh đó, EVN đã tiến hành một số hoạt động bổ sung cho các dự án thiết kế ban đầu. Dự án kết thúc vào tháng 6 năm 2007.
Giá trị PDF B 216,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF 5,500,000 USD
Tài trợ của GEF 5,716,000 USD
Tổng đồng tài trợ 13,720,000 USD
Chi phí dự án 19,436,000 USD
Phí cơ quan GEF 572,000 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận) 5,500,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 13,060,000 USD
Chi phí dự án(CEO đồng thuận) 18,776,000 USD
Các tài liệu liên quan