Thể thức tài trợ

GEF tài trợ các loại dự án khác nhau, từ vài ngàn đến vài triệu USD từ Quỹ ủy thác môi trường toàn cầu (GEFTF), Quỹ Biến đổi khí hậu đặc biệt (SCCF) và Quỹ ủy thác cho các nước kém phát triển (LDCF). Đây là các dự án cỡ lớn, dự án cỡ vừa, hoạt động trợ giúp, phương pháp tiếp cận theo chương trình, và chương trình Tài trợ nhỏ và được mô tả ngắn gọn dưới đây. Thông tin chi tiết khác về việc xem xét và phê duyệt các dự án này có thể được tìm thấy trong các chính sách và hướng dẫn về chu trình dự án và trong phần nội dung biểu mẫu và hướng dẫn.

 

Các dự án cỡ lớn (FSP)

FSP – hơn 2 triệu USD – ý tưởng dự án phải đáp ứng các ưu tiên quốc gia và các mục tiêu chương trình chiến lược của GEF, và phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện theo các Công ước. Bên đề xuất dự án hợp tác chặt chẽ với đầu mối quốc gia GEF (cơ quan thông qua ý tưởng dự án) và Cơ quan thực hiện GEF, để xây dựng các ý tưởng và thực hiện các bước của chu trình dự án GEF. Hội đồng GEF phê duyệt ý tưởng dự án FSP. Sau 18 tháng chuẩn bị, văn kiện đầy đủ FSP trình lênGiám đốc điều hành GEF phê duyệt, sau đó được Cơ quan thực hiện GEF phê duyệt để bắt đầu thực hiện dự án.

 

Dự án quy mô vừa (MSP)

MSP – Lên đến 2 triệu USD – MSP là cơ hội cho một loạt các chương trình thường là nhỏ hơn về quy mô so với các dự án cỡ lớn và tuân theo quy trình thủ tục nhanh để các dự án được thiết kế và thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Tài trợ cho các dự án như vậy làm tăng tính linh hoạt của GEF trong việc phân bổ nguồn lực và khuyến khích các bên liên quan đề xuất và phát triển các ý tưởng dự án. Việc phê duyệt các dự án này được Hội đồng GEF ủy quyền cho Giám đốc điều hành. Sau khi được Giám đốc điều hành phê duyệt, cơ quan thực hiện GEF sẽ phê duyệt dự án để bắt đầu thực hiện dự án.

 

Các hoạt động trợ giúp (EA)

Các hoạt động trợ giúp – Lên đến 1 triệu USD – là một hỗ trợ cơ bản của GEF cho các nước. Các hoạt động trợ giúp là phương tiện thực hiện các yêu cầu báo cáo cần thiết với các Công ước, cung cấp thông tin cơ bản để đưa ra các chính sách và các quyết định chiến lược, hoặc hỗ trợ lập kế hoạch xác định các hoạt động ưu tiên của từngnước. Hội đồng GEF đã ủy quyền cho CEO phê duyệt các hoạt động trợ giúp và các quốc gia có thể xin tài trợ trực tiếp hoặc thông qua Cơ quan GEF. Các hoạt động trợ giúp vượt ngưỡng kinh phí trần sẽ không được xem xét nhanh và cần thực hiện theo các thủ tục xử lý các dự án cỡ lớn.

 

Phương pháp tiếp cận theo chương trình (PA)

Phương pháp tiếp cận theo chương trình thể hiện sự hợp tác giữa các quốc gia, GEF và các bên liên quan khác, chẳng hạn như khu vực tư nhân, các nhà tài trợ và / hoặc cộng đồng khoa học. Cách tiếp cận này bố trí kinh phí lớn để đảm bảo quy mô lớn hơn và tác động bền vững về môi trường toàn cầu, so với một dự án cỡ lớn hay cỡ vừa, thông qua việc lồng ghép các mục tiêu về môi trường toàn cầu vào các chiến lược và kế hoạch quốc gia hoặc khu vực thông qua quan hệ đối tác. Một chương trình bao gồmmột số dự án, để thúc đẩy việc lồng ghép theo chiều ngang và chiều dọc các vấn đề môi trường toàn cầu vào chương trình phát triển của các nước hoặc của khu vực. Hội đồng GEF phê duyệt các Phương pháp tiếp cận theo chương trình.

 

Chương trình Tài trợ nhỏ (SGP)

SGP – Lên đến 50.000 USD – các dự án tài trợ nhỏ dành cho các tổ chức phi chính phủ trong nước để thực hiện các dự án dựa vào cộng đồng thông qua Chương trình Tài trợ nhỏ của GEF trong nỗ lực trình diễn và đạt được vừa sinh kế bền vững và lợi ích môi trường toàn cầu. SGP là một chương trình của GEF do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) thực hiện đại diện cho GEF, và do Văn phòng Liên hợp quốc về dịch vụ dự án điều hành. Để tìm hiểu thêm về SGP và cách thức xin tài trợ, truy cập trang SGP.